PijugiutiKavugut NunaKakKâsimajiutluta nammiKajut tujummiuvimmik, kenaujaliutluta tunitsigiamut Kanuigasuangitumik amma sakKijânginnaKullugit inoKatittinut amma nunalinnut.

Royal Tujummiuvinga + Sinittavingit ilitatsivut amma sulijugiKavut inulimânut kamagigasuatsialugit tujummiugiattujunut sakKijânginnaKullugu amma asianguvalliajunut.

AulatsiKattavugut Makik SakKijânginnaKullugu ikilliumititsigasuatluta attuigajattunut avatattinut amma KaujimajaukKulugit sakKijânginnagajattut, ilinniatigasuallugit amma inosiKatsiagasuagiamut amma Kanuittailigiamut. To rise Kallunâtitut uKausik tukiKatluni “Makik, nikuvik” – MakiKattavugut apomautiKagiamut saputjigiamut avatattinik + nikuvik sivukkatiulluni Kanuikkunagit inoKativut.

kamaginiattavut:

  • Ikilliumillugit anitagatsait amma unutsivallialugit atuttaugiallagajattut. –
  • Nungotsitailigiamut imanik amma ikumakkojunut.
  • Annigillugit nunamiutanik atugasuagiamut.
  • KaujimajaukKulugit nunalimmi sanajauKattajunut amma kiggatotinnik.
  • Malitsialuni maligaliannik pinianniKatsiagasualluta malittaugiaKajunut amma kamagijaugiaKajunut.
  • KaujitiKattalugit tujummiujut maligatsatinnik amma Kanuk ilauKataugajammangâmmik.
  • IlaukKulugit amma ilinniatillugit suliaKattivut avataliginimmut amma sakKijânginnasonik.
  • Kamagillugit amma KimigguKattalugit avatikkut piniannigijausimajunut amma kajusikkulugit piunitsautigasuanginnagiangit.

KinijaKattavugut nungotsitailigiamut piviannatunik kamatsiagasuaKattalugit ikumakkojunut, imanik amma piKutinik, tigumiallugit taimâtsiak kiggatutsialuta nigiugijaujunut tujummiujunut. Maligatsait Kimiggutaunginnatut jâri tamât taikkununga katimattigijattinut Ikumalittâjunut amma PigiasititsiKattajunut Kaujimallagijunut.

Kaujigiallagiamut pitjutigillugu Royal Tujummiuvinga + Sinittavingit SakKijânginnagasuamut Maligatsanik amma Suliatsanut, Kaujititaugajattuk:  Niamh Roche – Energy & Innovation Specialist.


Testimonials

Atâtaga amma uvanga taikanelaukKugut nunakkotluta Trans-Labrador Nunakkogutingatigut Mai 2016-nami, pijugitsialaukKugut illugusittinik: angijutsiavait tujummiuvingit maggonik illiKatluni amma niKinut nillisegutimmik, amma atânetluni.

FallsChurchTraveller

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

NiuggulaukKugut tallimanut prâvinsinut (8000 km) 14-anik ulluni ilautillugit tugâgutigigumalauttavut nunakkogutikkut Labradorilialluta. Ilonnatik tujummiuvet inigisimajavut tânna piunippaungusimajuk!

Kaujimajaungituk

Pisimajut Tujummiujunut uKausigisimajangit Kaujisattausimajumit

Initsatâgasualautsimavunga tamâni tâvatuak tatanginnatuk! Mânna KaujimalikKunga summaumangât, piujualuk initsak suliaKajunut ingigganginnatunut. Illugusingit nutât angijunik kinitsegumajumut upvaviKatluni. Itluattusiavak. Annak sâmi inutsiangutluni.

CityGirl1980

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

Nutângutsiavak amma salumajotlutik sinittavingit KikKanganetluni ininga. Taikkua sinittavingit takuminattotlutik, angijumik nigipviKatluni, unuttunik illugusilik, mikijumik itsivautâlummik asigiallanginnilu. SuliaKattingit ikajutsiatlutik, InitsatâttitaulaukKunga tatasimagaluatlutik.

LadyBlueCanada

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

Ilonnatik suliaKattingit ikajugumatsiatut. Akitujongitumik illugusiKalaukKunga. Salumatsialauttuk, nigumittuk amma itluattosiavautluni amma tatamilaugivunga takugiamut mikijunnik sollu kâfiliugutimmik, ikilikâliugutik amma sâmik itsivautannik.

Karen R.

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

IniKalaukKunga Royal Tujummiuvingani saksinik unnunik. SuliaKattingit inutsiangutlatut amma ikajugumatsiatut. Illugusingit itluattusiavautlutik amma sinitsiaKattatlunga. UtigiallagumagajakKunga.

Peter S.

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

Illuguset nutât amma salumatlutik. Illingit itluattusiavait amma sâmi suliaKattingit inutsiangutlutik amma kiggatotiKatsiatlutik. AngajukKânga nallinatuinnak amma ikajugumatsiatluni.

sue1977525

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

Illugusivut anginippângulauttuk salumajutsiavak amma initsaKatsiatluni. Upvavinga piujualotluni nikuvingasongutluta Kanutuinnak kosongutluni allât itsivautaKatluni! AkiKalugani ullâsiutingit nâmmasialauttuk – bagels, ullâsiutik, kafi, imikuluk, asigiallanginnilu.

Haylziebrun

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

Suliatsaga Happy Valley Goose Bay-liagutjiKattajuk Kangaulimmat jârimi. Tânna Royal Tujummiuvinga & Sinittavingit inigiluagumaKattajaga…. Sinittavingit salumajutsiavait amma sunatuinnanik pitaKatluni.

Brent A.

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

TatamilaukKunga itisagaigama illualummut. IniKapvinga Kaumajotsiatluni amma tujummanagalâlugani. UllâsiutiKapvinga sollu sanagiattautainnasimalauttuk kikiatsajannik piKutiKatlutik.

Labradortothecore

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik

SuliaKattingit piujualuit! Illugusingit itluattut amma salumajutsiavait. IniKatsiatluni aiviuttausiasomi. Matattunik niaKojaliuttautainnasimajunit, mamattunik amma namminik Royal kafiKatlutik piujualuk pigiasiutiKagiamut ullunganut. Ajunnangituk iniKapviKagianganut suliaKajumut upvalu aliasugiattutuinnasimajumut!!!!

workingdude1

Pisimajut Ingiggautiliginimmut UKautjigiajik